Polityka prywatności

REGULAMIN POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejszy Regulamin ochrony prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu profitravel.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Profitravel Piotr Szczęśniak, ul. Bagno 2 lok. 97, 00-112 Warszawa, NIP: 5211130647, REGON 015466327 (dalej: „Profitravel”).
 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 922) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”).
 4. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych użytkowników „Serwisu” jest priorytetowa. „Profitravel” dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Dokonując rejestracji w „Serwisie” poprzez wypełnienie formularza rejestracji użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie zawartych w formularzu danych osobowych w bazie danych „Profitravel” oraz na ich przetwarzanie przez administratora w celach marketingowych, statystycznych, rezerwacji i sprzedaży biletów.
 6. Dane osobowe przekazane przez użytkowników „Serwisu” mogą być wykorzystywane w celach marketingowych na podstawie uprzednio uzyskanej zgody użytkownika zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku udzielenia przez użytkownika „Serwisu” zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowych zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 7. W przypadku, gdy „Profitravel” zamierza przetwarzać lub przetwarza dane użytkownika serwisu w celu marketingowym zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres ADO ado@profitravel.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.
 8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, użytkownikom „Serwisu” przysługuje prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych „Profitravel”, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
 9. Dane osobowe użytkowników „Serwisu” nie są przez „Profitravel” sprzedawane ani użyczane.
 10. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych użytkowników „Serwisu” może być przez „Profitravel” powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi hostingowe „Serwisu”.
 11. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z „Profitravel” poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres ADO wskazany na wstępie niniejszego regulaminu ochrony prywatności.
 12. Muzeum ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników „Serwisu” organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 13. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Niniejszy regulamin ochrony prywatności dotyczy jedynie „Serwisu”. „Profitravel” nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik „Serwisu” poprzez linki zamieszczone w „Serwisie”.
 14. „Profitravel” stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 15. „Profitravel” odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 16. W „Serwisie” używane są pliki cookie, które służą do odróżniania poszczególnych korzystających z niej użytkowników oraz poprawie wrażeń użytkownika związanych z jej przeglądaniem.
 17. Plik cookie jest małym plikiem tekstowym pobieranym na urządzenie (np. komputer) w momencie, w którym użytkownik otwiera niektóre witryny internetowe. Pliki cookie są powszechnie używane w celu umożliwienia funkcjonowania witryn internetowych lub usprawnienia ich funkcjonowania, a także w celu rozpoznania danego urządzenia przy kolejnych wizytach w celu przekazania stosownych informacji właścicielom witryny. Pliki cookie nie są wirusami – zawierają elementy tekstowe, a nie skompilowany kod – toteż nie mogą zostać wykonane na urządzeniu z dostępem do Internetu ani nie wpływają na jego działanie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie allaboutcookies.org.
 18. „Profitravel” używa plików cookie wyłącznie w celu dostarczania usług i poprawiania ich jakości.
 19. Każdy komputer, laptop, urządzenie PDA, telefon komórkowy, smartfon, tablet i/lub inne urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z możliwością połączenia ze stroną internetową może być urządzeniem z dostępem do Internetu.
 20. „Profitravel” używa plików cookie wyłącznie w celu dostarczania stron użytkownikom i tylko w przypadku uzyskania od nich wyraźnego zezwolenia. Nie zezwalamy na przenoszenie plików cookie do innych firm ani też nie zezwalamy innym firmom na dostęp do naszych plików cookie lub odczytywanie zawartych w nich informacji.
 21. „Profitravel” nigdy nie będzie używać plików cookie do celów związanych z reklamami lub do zbierania informacji na temat historii przeglądania witryny użytkownika.
 22. „Pliki cookie sesji” to tymczasowe pliki cookie, które są aktywne do czasu wylogowania się użytkownika z witryny lub ich ważność wygasa po określonym czasie braku aktywności oraz mogą rejestrować następujące informacje: zarządzanie sesjami użytkownika, identyfikowanie czy użytkownik odwiedzał stronę wcześniej, jak często i z jakimi preferencjami, Loadbalancer, CQ5 cookie.
 23. „Stałe pliki cookie” pozostają na urządzeniu użytkownika przez dłuższy czas (zależy to od czasu działania konkretnego pliku cookie) oraz rejestrują następujące informacje: identyfikowanie czy użytkownik odwiedzał stronę wcześniej, jak często i z jakimi preferencjami, Loadbalancer, CQ5 cookie.
 24. Aby zagwarantować, że jedynie „Profitravel” może używać naszych plików cookie, szyfrujemy całe pliki albo znajdujące się w nich wartości. Tylko „Profitravel” może odszyfrować plik cookie i odczytać znajdujące się w nim dane. Nigdy nie zapisujemy w naszych plikach cookie żadnych danych osobowych użytkownika. Stosowanie przez „Profitravel” plików cookie nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze ani w zainstalowanym oprogramowaniu.
 25. Istnieje możliwość określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookie za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w komputerze.
 26. Niniejszy „Serwis” może wykorzystywać następujące usługi analityki sieciowej: Adobe Analytics – świadczoną przez Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe”), Google Analytics – świadczoną przez Google, Inc. („Google”), Piwik Webtrends12.
 27. Wyżej wymienione narzędzia analityczne wykorzystują pliki cookie na potrzeby analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkowników oraz analizy ruchu w celu doskonalenia witryny.
 28. Przystępując do korzystania z „Serwisu” ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego oraz dóbr osobistych i  praw majątkowych osób trzecich.
 29. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu ochrony prywatności będą komunikowane użytkownikom „Serwisu” poprzez zamieszczenie w „Serwisie” odpowiedniej informacji. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie umieszczana nie później niż na 2 dni przed wejściem w życie zmian.